Zespół Organizacyjny 

Nasza struktura organizacyjna

 1. pl
 2. en
 1. pl
 2. en

 

Newsletter

WYŚLIJ
WYŚLIJ
Adres e-mail dodany do bazy.
 • Proszę wypełnić wszystkie pola!

Kontakt

Ensemble3 sp. z o.o.

01-919  Warszawa
ul. Wólczyńska 133

NIP 1182211096

KRS 0000858669 

Małgorzata Mroczkowska-Żyła

samodzielne stanowisko ds. sprzedaży 

 

Małgorzata odpowiada za prowadzenie spraw związanych z poboczną działalnością gospodarczą spółki, w tym monitorowanie rynku, opracowywanie ofert, przygotowywanie umów z klientami oraz koordynowanie ich realizacji.

Małgorzata Żyła - Mroczkowska

Mirosław Marek

dyrektor ds. strategii 

Do zadań dyrektora ds. strategii należy:

 • koordynacja działań Spółki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych przeznaczonych na jej działalność,
 • zapewnienie, że działalność Spółki finansowana środkami UE jest wykonywana zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umów, na podstawie których Spółka te środki otrzymała,
 • opracowywanie i koordynacja wdrażania przedsięwzięć służących pozyskiwaniu przez Spółkę konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł finansowania jej działalności,
 • koordynacja prac nad wieloletnimi planami strategicznymi Spółki i sprawozdaniami z ich realizacji,
 • koordynacja działań Spółki w zakresie komercjalizacji wyników prowadzonych przez nią badań naukowych i prac rozwojowych,
 • inicjowanie i koordynowanie działań na rzecz tworzenia korzystnego otoczenia prawno-instytucjonalnego dla działalności Spółki,
 • koordynacja działań Spółki z zakresu public relations.


Dyrektor ds. strategii jest bezpośrednim przełożonym pracowników Zespołu Zarządzania Projektami i Wdrożeń.

Mirosław Marek

Zespół Zarządzania Projektami i Wdrożeń 

Dyrektorzy

Dariusz Włodarczyk

Dariusz Włodarczyk

dyrektor ds. operacyjnych i finansowych 

Do zadań dyrektora ds. operacyjnych i finansowych należy zapewnienie Spółce:

 • zasobów materialnych i informatycznych niezbędnych do jej funkcjonowania,
 • obsługi administracyjnej i kadrowo-płacowej,
 • prowadzenia spraw ekonomiczno-finansowych Spółki, w tym koordynacja działań w zakresie rozliczania środków zewnętrznych przeznaczonych na jej działalność,
 • wdrożenia i nadzóru nad utrzymaniem systemów zarządzania w Spółce,
 • koordynacji działań dotyczących przygotowywania i obsługi obrad Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej i Zarządu.


Dyrektor ds. operacyjnych i finansowych jest bezpośrednim przełożonym pracowników Zespołu Organizacyjnego.
 

Waldemar Giersz

Waldemar Giersz

dyrektor ds. rozwoju i infrastruktury 
prokurent/Company’s Proxy

Do zadań dyrektora ds. rozwoju i infrastruktury należy:

 • nadzór nad utrzymaniem i eksploatacją aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej przez Spółkę, w tym zapewnienie przestrzegania przepisów BHP,
 • opracowywanie planów rozwoju infrastruktury i inicjowanie postępowań w sprawie nabycia takiej infrastruktury,
 • kierowanie działalnością gospodarczą wykonywaną przez Spółkę jako działalność uboczna i określanie kierunków jej rozwoju,
 • wsparcie Prezesa Zarządu w wykonywaniu zadań określonych w Kodeksie spółek handlowych, w zakresie wynikającym z udzielonej prokury.


Dyrektor ds. rozwoju i infrastruktury jest bezpośrednim przełożonym:

 • kierowników laboratoriów,
 • pracownika zatrudnionego na samodzielnym stanowisku ds. sprzedaży.

Prezes Zarządu

Biuro Prezesa Zarządu 

Dyrektorzy

Grupy Badawcze

Naukowcy indywidualni 

Laboratoria

Zespół Zarządzania Projektami i Wdrożeń 

Zespół Organizacyjny

Samodzielne stanowisko ds. sprzedaży 

Do zadań Zespołu Zarządzania Projektami i Wdrożeń należy:

 • systematyczne gromadzenie i aktualizowanie informacji o dostępnych zewnętrznych źródłach finansowania działalności Spółki,
 • rozpowszechnianie w Spółce informacji, o których mowa w pkt 1, oraz wspieranie pracowników pionu badawczego w doborze optymalnych źródeł finansowania,
 • opracowywanie, we współpracy z pracownikami pionu badawczego, dokumentów służących pozyskaniu finansowania zewnętrznego na działalność Spółki,
 • koordynacja realizacji projektów finansowanych środkami zewnętrznymi, w tym:
 • opracowywanie i aktualizacja procedur wdrażania projektów,
 • opracowywanie propozycji szczegółowego podziału zadań w projekcie między poszczególne komórki organizacyjne,
 • systematyczna ocena zgodności realizacji projektów z przyjętymi harmonogramami,
 • monitorowanie postępu rzeczowo-finansowego projektów, w tym poprzez pomiar wartości wymaganych wskaźników,
 • planowanie budżetów projektów i monitorowanie ich wykonania,
 • ocena kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach projektów,
 • sporządzanie sprawozdań merytorycznych i innych wymaganych raportów przekrojowych z realizacji projektów, z wyjątkiem sprawozdań finansowych,
 • opracowywanie wniosków o dokonanie zmian w projekcie,
 • utrzymywanie bieżących kontaktów roboczych z instytucjami udzielającymi finansowania,
 • zapewnienie spełniania wymagań dotyczących informacji i promocji,
 • koordynacja działań Spółki związanych z kontrolami realizacji projektów prowadzonymi przez uprawnione instytucje,
 • opracowywanie projektów wieloletnich planów strategicznych Spółki i sprawozdań z ich realizacji,
 • prowadzenie działań związanych z komercjalizacją technologii powstałych w ramach prac badawczych prowadzonych przez Spółkę, w tym wspieranie tworzenia i rozwoju firm typu spin-off i start-up oraz stymulowanie rozwoju działalności konsultingowej Spółki,
 • zapewnienie ochrony praw własności intelektualnej wytworzonych w Spółce lub nabytych przez Spółkę,
 • koordynacja działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez Spółkę, w tym organizowanie wydarzeń promocyjnych, prowadzenie spraw związanych z udziałem Spółki w imprezach targowych i wystawienniczych, a także aktywna promocja technologii opracowywanych przez Spółkę wśród podmiotów potencjalnie zainteresowanych ich wdrożeniem,
 • utrzymywanie strony internetowej Spółki.
 • wspieranie pracowników naukowych w przygotowywaniu publikacji,
 • koordynacja współpracy Spółki z czasopismami i wydawnictwami naukowymi,
 • organizowanie przedsięwzięć służących wymianie wiedzy naukowej w obszarach związanych z pracami badawczymi Spółki, a także udziału pracowników Spółki w takich przedsięwzięciach realizowanych przez inne podmioty,
 • prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem Spółki w międzynarodowych i krajowych sieciach współpracy naukowej oraz naukowo-przemysłowej, a także inicjowanie tworzenia takich sieci,
 • prowadzenie spraw związanych z kształceniem w Spółce doktorantów i studentów,
 • prowadzenie spraw związanych z etyką oraz bezpieczeństwem badań naukowych prowadzonych przez Spółkę,
 • prowadzenie spraw związanych z wdrażaniem w Spółce metodologii design thinking.

Do zadań Zespołu Organizacyjnego należy:

 • prowadzenie Sekretariatu Spółki,
 • prowadzenie spraw pracowniczych, w tym:
 • organizacja spraw formalnych związanych z zatrudnianiem pracowników,
 • współpraca z zewnętrznym dostawcą usług kadrowo-płacowych w ramach sporządzania listy wynagrodzeń i rozliczeń z tyt. ubezpieczeń społecznych,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników Spółki i dokumentacji ewidencji czasu pracy,
 • współpraca z zewnętrznym dostawcą w ramach bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • wystawianie skierowań na badania wstępne, okresowe i kontrolne medycyny pracy, kontrola terminowości badań, 
 • organizacja szkoleń dla pracowników, z wyłączeniem obszaru naukowo-badawczego,
 • inicjowanie i wdrażanie działań zapewniających równe traktowanie wszystkich pracowników,
 • prowadzenie spraw związanych z obsługą finansowo-księgową Spółki, w tym:
 • prowadzenie ewidencji majątku wykorzystywanego przez Spółkę,
 • współpraca z biurem rachunkowym w zakresie ewidencji księgowej i rozliczeń z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych, kontroli organów skarbowych i ZUS,
 • sporządzanie, we współpracy z biurem rachunkowym, projektów sprawozdań finansowych i sprawozdań Zarządu z działalności Spółki, a także współpraca z biegłym rewidentem,
 • obsługa rachunków bankowych oraz regulowanie zobowiązań Spółki,
 • wystawianie faktur i innych dokumentów księgowych oraz windykacja należności,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych z realizacji projektów oraz wniosków o płatność,
 • opracowywanie projektów rocznych planów rzeczowo-finansowych Spółki i sprawozdań z ich realizacji,
 • sporządzanie sprawozdań o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie public relations i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,
 • zarządzanie umowami najmu i utrzymanie pomieszczeń,
 • koordynacja udzielania przez Spółkę zamówień na towary i usługi, w tym prowadzenie postępowań zakupowych, prowadzenie rejestru udzielonych zamówień i przechowywanie oryginałów umów,
 • zapewnienie obsługi administracyjno-biurowej,
 • utrzymywanie systemów zarządzania w Spółce, w tym prowadzenie rejestru zarządzeń Prezesa Zarządu i przechowywanie ich oryginałów,
 • obsługa organizacyjna Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej i Zarządu, w tym przechowywanie oryginałów dokumentów wytworzonych lub zaakceptowanych przez te organy,
 • zapewnienie zasobów informatycznych, w tym zakup sprzętu i oprogramowania, oraz zapewnienie usług help desk,
 • zapewnienie właściwego przepływu informacji wewnątrz Spółki,
 • prowadzenie archiwum zakładowego.
   
Prof. Dorota A. Pawlak

profesor Dorota Anna Pawlak (DAP)

Prezes Zarządu

Prezes Zarządu realizuje uprawnienia określone w Ustawie z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Umowie Spółki oraz  Regulaminu organizacyjnego Spółki, a także pełni rolę kierownika zespołu badawczego Technologii Materiałów Funkcjonalnych.


Prezes Zarządu:

 • wykonując uprawnienia Zarządu określone w przepisach Kodeksu spółek handlowych i Umowie Spółki – podejmuje uchwały Zarządu,
 • wykonując zadania kierownika jednostki inne, niż określone wyżej, wydaje zarządzenia Prezesa Zarządu.

 

Prezes Zarządu jest bezpośrednim przełożonym:

 • pracowników Biura Prezesa,
 • dyrektorów,
 • kierowników zespołów badawczych 
 • pracowników zespołu badawczego Technologii Materiałów Funkcjonalnych
 • naukowców indywidualnych,
 • radcy prawnego zatrudnionego na samodzielnym stanowisku ds. prawnych.