dr Joseph Vellaichamy

stypendysta habilitacyjny

dr Joseph Vellaichamy (PhD) w 2018 roku uzyskał stopień doktora nauk chemicznych w Indian Institute of Technology Roorkee w Indiach. Następnie pracował jako pracownik naukowy na stanowisku habilitacyjnym na Uniwersytecie National Central University na Tajwanie. W sierpniu 2022 dołączył do grupy systemów energii nowej generacji Next-Generation Energy System w Ensemble 3. Jego obecne badania dotyczą rozwoju kowalencyjnych struktur organicznych dla zastosowań w magazynowaniu wodoru i ogniwach paliwowych.   

dr Joseph Vellaichamy

dr Jakub Ostapko

stypendysta habilitacyjny

dr Jakub Ostapko specjalizuje się w przygotowaniu funkcjonalnych materiałów półprzewodnikowych. Posiada tytuł doktora Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. Jego wcześniejsze zainteresowania badawcze obejmowały syntezę i charakterystykę makrocyklicznych aromatycznych cząsteczek organicznych. Po ukończeniu studiów prowadził badania w instytucjach badawczo-rozwojowych. Jego obecne zainteresowania skupiają się na funkcjonalnych kowalencyjnych ramach organicznych, których właściwości są regulowane przez obecność motywu strukturalnego donor-akceptor

dr Jakub Ostapko

dr inż. Tomasz Polczyk

stypendysta habilitacyjny

dr inż. Tomasz Polczyk uzyskał stopień doktora w dziedzinie energetyki, jego praca dyplomowa dotyczyła baterii półprzewodnikowej. Następnie pracował w Politechnice Krakowskiej w Centrum Zaawansowanych Technologii Wytwarzania na stanowisku związanym z B&R. Jego najnowsze zainteresowania badawcze obejmują materiałoznawstwo, materiały akumulatorowe, elektrolity w stanie stałym i elektrochemię.

dr inż. Tomasz Polczyk

dr Mozhgan Shahmirzaee

stypendystka habilitacyjna

Dr Mozhgan Shahmirzaee specjalizuje się w dziedzinie nanomateriałów i materiałów porowatych, MOF, zaawansowanych materiałów, półprzewodników i charakterystyki właściwości różnych materiałów. Uzyskała stopień doktora w dziedzinie nanomateriałów-nanotechnologii na Uniwersytecie Shahid Bahonar w Kerman (SBUK) w Iranie. Jej praca doktorska powstała we współpracy z uniwersytetem  University of Calgary (Kanada). Pracowała przy projektach przemysłowych i posiada wieloletnie doświadczenie w nauczaniu na kursach dotyczących nanomateriałów i sprzętu do analizy materiałów. Podczas studiów prowadziła badania w różnych grupach badawczych w Iranie i obserwowała wielu młodych profesjonalistów. Jest autorką/współautorką artykułów naukowych w czasopismach międzynarodowych.

dr Mozhgan Shahmirzaee

dr Arthisree Devendran

stypendystka habilitacyjna

doktorat  Vellore Institute of Technology, 
Vellore, Tamilnadu, Indie.


Zainteresowania badawcze: Nanomateriały węglowe, grafenowe kropki kwantowe, porowate materiały grafenowe, polimery przewodzące, polimerowe folie nanokompozytowe, badania elektryczne i elektrochemiczne, systemy magazynowania energii, zastosowania superkondensatorów i akumulatorów.  

dr Arthisree Devendran

profesor Atsushi Nagai

lider grupy

Profesor Atsushi Nagai uzyskał tytuł doktora inżynierii (PhD) w dziedzinie materiałoznawstwa i inżynierii energetycznej, na naukowo-technicznych studiach doktoranckich na Uniwersytecie Yamagata w Japonii (2005). Ponadto, posiada także ponad 10-letnie doświadczenie profesorskie jako adiunkt, profesor wizytujący i profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie w Kioto (od 2008 do 2010), w Instytucie Nauk Molekularnych (IMS, od 2010 do 2017) na Uniwersytecie Teksańskim (University of Texas Southwestern UTSW, od 2014 do 2015), na Politechnice w Delft (Technical University of Delft,TU Delft, od 2017 do 2020) oraz na Politechnice Toyohashi University of Technology (TUT, od 2021 do 2022). Opublikował ponad 70 artykułów, 6 patentów i 5 rozdziałów w publikacjach książkowych oraz zredagował 2 książki i podręcznik; “Conjugated Objects: Developments, Synthesis, and Applications” oraz  “Covalent Organic Frameworks”. („Przedmioty sprzężone: Rozwój, synteza i zastosowania”) oraz jako podręcznik; “Covalent Organic Frameworks”. („Kowalencyjne struktury organiczne”.) Obecnie pisze trzecią książkę “Conjugated Microporous Polymers” („Sprzężone mikroporowate polimery”) jako podręcznik. Wziąwszy pod uwagę powyższe publikacje, posiada ponad 5600 cytowań w bazie Web of Science (H index =34) oraz google scholar (H indeks =35).

profesor Atsushi Nagai

Nasza grupa jest odpowiedzialna za rozwój porowatych materiałów organicznych w kierunku zastosowań w magazynowaniu energii na świecie i będzie podejmować się realizacji tego wyzwania przy zastosowaniu najnowocześniejszego organicznego/polimerowego podejścia syntetycznego.

 

Kowalencyjne struktury organiczne (COF), w których bloki konstrukcyjne są precyzyjnie zintegrowane w rozbudowanych strukturach o periodycznych szkieletach i uporządkowanych porach, posiadają pewne wyróżniające je zalety. Unikalny schemat topologiczny kieruje wzrostem struktur [„ram’] w sposób przewidywalny, a geometria i wymiary bloków konstrukcyjnych rządzą układaniem ich w stosy poprzez oddziaływania p-p, tworząc struktury warstwowe z dobrze zdefiniowanym ustawieniem jednostek konstrukcyjnych p do ich warstw atomowych i posegregowanymi macierzami kolumn p.

 

W takich układach międzywarstwowe wiązania kowalencyjne blokują ramy, podczas gdy niekowalencyjne oddziaływanie międzywarstwowe kontroluje stabilność. W ten sposób można osiągnąć różne cechy COF 2D, z zamkniętymi przestrzeniami w kontrolowanych Nanokanałach 1D, oferują one możliwość wywołania oddziaływań z ekscytonami, elektronami, dziurami, spinem, jonami i cząsteczkami.

 

Dzięki temu, COF 2D wykazują unikalne właściwości i funkcje o wybitnych możliwościach zastosowania w półprzewodnikach, adsorpcji gazów (cele: gazy CO2 i H2), ogniwo paliwowe (cele: przewodnictwo alkaliczne i protonowe), bateria (cele: baterie litowe i sodowe), fotonika ciała stałego (luminescencja, kompleks z przeniesieniem ładunku (CT), konwersja w górę), konwersja i magazynowanie energii. Ponadto materiały ze sprzężonych mikroporowatych polimerów (CMP), również zostaną opracowane po raz pierwszy w naszym zespole Ensemble3.

 

Otrzymywanie CMP opartych na bogato-elektronowych sprzężonych szkieletach może oznaczać opracowanie stabilnych materiałów w stanie stałym do zastosowań w magazynowaniu gazu, optoelektronice i fotochemii. CMP oparte na wyłącznie aromatycznych jednostkach budujących są szczególnie godne uwagi i nadal bardziej wytrzymałe i stabilne niż konwencjonalne COF, zachowując wewnętrzną strukturę bogatą w elektrony, zdolność do funkcjonalizacji i wysoką porowatość. 
 
TRZY TEMATY NASZEJ GRUPY


1. Synteza, charakteryzacja i właściwości nowych materiałów porowatych
2. Zastosowanie do magazynowania energii (np. magazynowanie wodoru, półprzewodniki, superkondensatory, akumulatory, ogniwa paliwowe itd.)
3. Fotonika półprzewodnikowa (np. luminescencja, absorpcja bliskiej podczerwieni, konwersja w górę, kompleks przeniesienia ładunku C-T itd.)

Grupa Systemów Energii Nowej Generacji kierowana przez prof. dr Atsushi Nagai ma za cel syntezę i identyfikację właściwości nowych materiałów porowatych, głównie kowalencyjnych struktur organicznych (COF) i sprzężonych polimerów mikroporowatych (CMP) oraz ich zastosowanie do magazynowania gazu, akumulatorów i ogniw paliwowych, w których to spoczywa idea systemów energetycznych nowej generacji, odpowiedzialnych za rozwiązanie problemów związanych z ochroną środowiska, wynikających ze zużycia paliw kopalnych na świecie.

Photonic Elements
Photonic Elements
  1. pl
  2. en
  1. pl
  2. en

Ensemble3 sp. z o.o.

01-919  Warszawa
ul. Wólczyńska 133

NIP 1182211096

KRS 0000858669 

Kontakt

WYŚLIJ
WYŚLIJ
Adres e-mail dodany do bazy.
  • Proszę wypełnić wszystkie pola!

 

Newsletter