Dr. Mateusz Wlazło

dr Mateusz Wlazło

stypendysta habilitacyjny

Mateusz uzyskał tytuł doktora nauk fizycznych na Uniwersytecie Warszawskim w 2018 roku. Zanim dołączył do zespołu ENSEMBLE³ w lipcu 2022, prowadził badania przemysłowe w technologii fotowoltaiki cienkowarstwowej. Obecnie Mateusz pracuje nad obliczeniowym opisem przejścia metal-izolator w materiałach kwantowych.

 

Newsletter

WYŚLIJ
WYŚLIJ
Adres e-mail dodany do bazy.
  • Proszę wypełnić wszystkie pola!

Kontakt

Ensemble3 sp. z o.o.

01-919  Warszawa
ul. Wólczyńska 133

NIP 1182211096

KRS 0000858669 

  1. pl
  2. en
  1. pl
  2. en
Photonic Elements
Photonic Elements

Grupa Systemów Energii Nowej Generacji kierowana przez prof. dr Atsushi Nagai ma za cel syntezę i identyfikację właściwości nowych materiałów porowatych, głównie kowalencyjnych struktur organicznych (COF) i sprzężonych polimerów mikroporowatych (CMP) oraz ich zastosowanie do magazynowania gazu, akumulatorów i ogniw paliwowych, w których to spoczywa idea systemów energetycznych nowej generacji, odpowiedzialnych za rozwiązanie problemów związanych z ochroną środowiska, wynikających ze zużycia paliw kopalnych na świecie.

Nasza grupa jest odpowiedzialna za rozwój porowatych materiałów organicznych w kierunku zastosowań w magazynowaniu energii na świecie i będzie podejmować się realizacji tego wyzwania przy zastosowaniu najnowocześniejszego organicznego/polimerowego podejścia syntetycznego.

 

Kowalencyjne struktury organiczne (COF), w których bloki konstrukcyjne są precyzyjnie zintegrowane w rozbudowanych strukturach o periodycznych szkieletach i uporządkowanych porach, posiadają pewne wyróżniające je zalety. Unikalny schemat topologiczny kieruje wzrostem struktur [„ram’] w sposób przewidywalny, a geometria i wymiary bloków konstrukcyjnych rządzą układaniem ich w stosy poprzez oddziaływania p-p, tworząc struktury warstwowe z dobrze zdefiniowanym ustawieniem jednostek konstrukcyjnych p do ich warstw atomowych i posegregowanymi macierzami kolumn p.

 

W takich układach międzywarstwowe wiązania kowalencyjne blokują ramy, podczas gdy niekowalencyjne oddziaływanie międzywarstwowe kontroluje stabilność. W ten sposób można osiągnąć różne cechy COF 2D, z zamkniętymi przestrzeniami w kontrolowanych Nanokanałach 1D, oferują one możliwość wywołania oddziaływań z ekscytonami, elektronami, dziurami, spinem, jonami i cząsteczkami.

 

Dzięki temu, COF 2D wykazują unikalne właściwości i funkcje o wybitnych możliwościach zastosowania w półprzewodnikach, adsorpcji gazów (cele: gazy CO2 i H2), ogniwo paliwowe (cele: przewodnictwo alkaliczne i protonowe), bateria (cele: baterie litowe i sodowe), fotonika ciała stałego (luminescencja, kompleks z przeniesieniem ładunku (CT), konwersja w górę), konwersja i magazynowanie energii. Ponadto materiały ze sprzężonych mikroporowatych polimerów (CMP), również zostaną opracowane po raz pierwszy w naszym zespole Ensemble3.

 

Otrzymywanie CMP opartych na bogato-elektronowych sprzężonych szkieletach może oznaczać opracowanie stabilnych materiałów w stanie stałym do zastosowań w magazynowaniu gazu, optoelektronice i fotochemii. CMP oparte na wyłącznie aromatycznych jednostkach budujących są szczególnie godne uwagi i nadal bardziej wytrzymałe i stabilne niż konwencjonalne COF, zachowując wewnętrzną strukturę bogatą w elektrony, zdolność do funkcjonalizacji i wysoką porowatość. 
 
TRZY TEMATY NASZEJ GRUPY


1. Synteza, charakteryzacja i właściwości nowych materiałów porowatych
2. Zastosowanie do magazynowania energii (np. magazynowanie wodoru, półprzewodniki, superkondensatory, akumulatory, ogniwa paliwowe itd.)
3. Fotonika półprzewodnikowa (np. luminescencja, absorpcja bliskiej podczerwieni, konwersja w górę, kompleks przeniesienia ładunku C-T itd.)

profesor Atsushi Nagai

profesor Atsushi Nagai

lider grupy

Profesor Atsushi Nagai uzyskał tytuł doktora inżynierii (PhD) w dziedzinie materiałoznawstwa i inżynierii energetycznej, na naukowo-technicznych studiach doktoranckich na Uniwersytecie Yamagata w Japonii (2005). Ponadto, posiada także ponad 10-letnie doświadczenie profesorskie jako adiunkt, profesor wizytujący i profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie w Kioto (od 2008 do 2010), w Instytucie Nauk Molekularnych (IMS, od 2010 do 2017) na Uniwersytecie Teksańskim (University of Texas Southwestern UTSW, od 2014 do 2015), na Politechnice w Delft (Technical University of Delft,TU Delft, od 2017 do 2020) oraz na Politechnice Toyohashi University of Technology (TUT, od 2021 do 2022). Opublikował ponad 70 artykułów, 6 patentów i 5 rozdziałów w publikacjach książkowych oraz zredagował 2 książki i podręcznik; “Conjugated Objects: Developments, Synthesis, and Applications” oraz  “Covalent Organic Frameworks”. („Przedmioty sprzężone: Rozwój, synteza i zastosowania”) oraz jako podręcznik; “Covalent Organic Frameworks”. („Kowalencyjne struktury organiczne”.) Obecnie pisze trzecią książkę “Conjugated Microporous Polymers” („Sprzężone mikroporowate polimery”) jako podręcznik. Wziąwszy pod uwagę powyższe publikacje, posiada ponad 5600 cytowań w bazie Web of Science (H index =34) oraz google scholar (H indeks =35).

dr Arthisree Devendran

dr Arthisree Devendran

stypendystka habilitacyjna

doktorat  Vellore Institute of Technology, 
Vellore, Tamilnadu, Indie.


Zainteresowania badawcze: Nanomateriały węglowe, grafenowe kropki kwantowe, porowate materiały grafenowe, polimery przewodzące, polimerowe folie nanokompozytowe, badania elektryczne i elektrochemiczne, systemy magazynowania energii, zastosowania superkondensatorów i akumulatorów.  

dr Mozhgan Shahmirzaee

dr Mozhgan Shahmirzaee

stypendystka habilitacyjna

Dr Mozhgan Shahmirzaee specjalizuje się w dziedzinie nanomateriałów i materiałów porowatych, MOF, zaawansowanych materiałów, półprzewodników i charakterystyki właściwości różnych materiałów. Uzyskała stopień doktora w dziedzinie nanomateriałów-nanotechnologii na Uniwersytecie Shahid Bahonar w Kerman (SBUK) w Iranie. Jej praca doktorska powstała we współpracy z uniwersytetem  University of Calgary (Kanada). Pracowała przy projektach przemysłowych i posiada wieloletnie doświadczenie w nauczaniu na kursach dotyczących nanomateriałów i sprzętu do analizy materiałów. Podczas studiów prowadziła badania w różnych grupach badawczych w Iranie i obserwowała wielu młodych profesjonalistów. Jest autorką/współautorką artykułów naukowych w czasopismach międzynarodowych.

dr inż. Tomasz Polczyk

dr inż. Tomasz Polczyk

stypendysta habilitacyjny

dr inż. Tomasz Polczyk uzyskał stopień doktora w dziedzinie energetyki, jego praca dyplomowa dotyczyła baterii półprzewodnikowej. Następnie pracował w Politechnice Krakowskiej w Centrum Zaawansowanych Technologii Wytwarzania na stanowisku związanym z B&R. Jego najnowsze zainteresowania badawcze obejmują materiałoznawstwo, materiały akumulatorowe, elektrolity w stanie stałym i elektrochemię.

dr Jakub Ostapko

dr Jakub Ostapko

stypendysta habilitacyjny

dr Jakub Ostapko specjalizuje się w przygotowaniu funkcjonalnych materiałów półprzewodnikowych. Posiada tytuł doktora Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. Jego wcześniejsze zainteresowania badawcze obejmowały syntezę i charakterystykę makrocyklicznych aromatycznych cząsteczek organicznych. Po ukończeniu studiów prowadził badania w instytucjach badawczo-rozwojowych. Jego obecne zainteresowania skupiają się na funkcjonalnych kowalencyjnych ramach organicznych, których właściwości są regulowane przez obecność motywu strukturalnego donor-akceptor

dr Joseph Vellaichamy

dr Joseph Vellaichamy

stypendysta habilitacyjny

dr Joseph Vellaichamy (PhD) w 2018 roku uzyskał stopień doktora nauk chemicznych w Indian Institute of Technology Roorkee w Indiach. Następnie pracował jako pracownik naukowy na stanowisku habilitacyjnym na Uniwersytecie National Central University na Tajwanie. W sierpniu 2022 dołączył do grupy systemów energii nowej generacji Next-Generation Energy System w Ensemble 3. Jego obecne badania dotyczą rozwoju kowalencyjnych struktur organicznych dla zastosowań w magazynowaniu wodoru i ogniwach paliwowych.   

Sandhya Sharma

Sandhya Sharma

staż doktorski

Sandhya Sharma jest obecnie doktorantką w grupie zajmującej się konwersją energii słonecznej. Uzyskała tytuł licencjata na Uniwersytecie Delhi w Indiach oraz tytuł magistra chemii na Uniwersytecie w Siegen w Niemczech z pracą, która dotyczyła nowego materiału do termochemicznego przechowywania i konwersji ciepła.

dr Hafiz Muhammad Zeeshan

stypendysta habilitacyjny

Uzyskał stopień doktora na umowersutecoe NWPU Xi'an w Chinach (2021). Pracował w kilku projektach, podczas badań doktoranckich skupiając się na dwuwymiarowym gazie elektronowym. Ma duże doświadczenie w badaniu strukturalnych, optycznych i magnetycznych właściwości materiałów. Obecnie pracuje nad badaniami urządzeń fotochemicznych opartych na eutektyce jako badacz postdoc.

dr Hafiz Muhammad Zeeshan