Członkowie zespołu

profesor Yuriy Dedkov 

lider grupy

Uzyskał stopień doktora w RWTH Aachen (2004) i doktora habilitowanego w TU Dresden (2013). Pracował w kilku instytucjach i firmach w Niemczech i Chinach, a jego badania były nagradzane prestiżowymi nagrodami, takimi jak Gaede Prize (2014), Shanghai 1000 Talent Professor (2017) i Mercator Visiting Professor (2019). Ma głębokie doświadczenie w wielu eksperymentalnych metodach badania powierzchni. Obecnie zajmuje się badaniami właściwości katalitycznych różnych obiektów, w tym fotoelektrochemią, fotowoltaiką i innymi zastosowaniami konwersji energii.

dr Hafiz Muhammad Zeeshan

dr Hafiz Muhammad Zeeshan

stypendysta habilitacyjny

Uzyskał stopień doktora na umowersutecoe NWPU Xi'an w Chinach (2021). Pracował w kilku projektach, podczas badań doktoranckich skupiając się na dwuwymiarowym gazie elektronowym. Ma duże doświadczenie w badaniu strukturalnych, optycznych i magnetycznych właściwości materiałów. Obecnie pracuje nad badaniami urządzeń fotochemicznych opartych na eutektyce jako badacz postdoc.

Sandhya Sharma

staż doktorski

Sandhya Sharma jest obecnie doktorantką w grupie zajmującej się konwersją energii słonecznej. Uzyskała tytuł licencjata na Uniwersytecie Delhi w Indiach oraz tytuł magistra chemii na Uniwersytecie w Siegen w Niemczech z pracą, która dotyczyła nowego materiału do termochemicznego przechowywania i konwersji ciepła.

Prof. Yuriy Dedkov 
Sandhya Sharma

Zagadnienia będące przedmiotem szczególnego zainteresowania:

  • Materiały hybrydowe (cienkie warstwy i wielowarstwy) efektywne dla zastosowań w katalizie i energetyce słonecznej
  • Perspektywiczne nowe materiały do zastosowań energetycznych: materiały topologiczne, związki eutektyczne, materiały niskowymiarowe (2D, 1D, 0D)
  • Wpływ efektów niskowymiarowych na właściwości katalityczne i fotoelektrochemiczne różnych materiałów
  • Badania spektroskopowe (w tym in operando) materiałów perspektywicznych do zastosowań katalitycznych i fotoelektrochemicznych
  • Teoretyczna analiza wpływu efektów powierzchniowych i interfejsowych na właściwości katalityczne i fotoelektrochemiczne (we współpracy z Eleną Voloshiną, grupa Przełomowych Technologii)

Grupa jest odpowiedzialna za prace nad materiałami otrzymywanymi w Centrum w kierunku zastosowań konwersji energii słonecznej. Ostatnie osiągnięcia w inżynierii energetyki słonecznej koncentrują się na materiałach kompozytowych i wielowarstwowych o wysoce nieliniowych właściwościach optycznych, które zwiększają wydajność konwersji światła. Celem badawczym grupy jest opracowanie nowatorskich metod otrzymywania materiałów w obszarach fotoelektrochemii, fotowoltaiki i innych zastosowań konwersji energii. Do tej pory z powodzeniem demonstrowaliśmy wykorzystanie kompozytów eutektycznych do wytwarzania wodoru w rozszczepianiu wody.

Solar Energy Conversion
Solar Energy Conversion
  1. pl
  2. en
  1. pl
  2. en

Ensemble3 sp. z o.o.

01-919  Warszawa
ul. Wólczyńska 133

NIP 1182211096

KRS 0000858669 

Kontakt

WYŚLIJ
WYŚLIJ
Adres e-mail dodany do bazy.
  • Proszę wypełnić wszystkie pola!

 

Newsletter