Klauzula generalna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez ENSEMBLE³

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”), informuję Panią/Pana, że:

1) Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest ENSEMBLE³ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością̨ z siedzibą w (01-919) Warszawie (dalej jako ENSEMBLE³), REGON: 386406355, NIP: 1182211096, KRS 0000858669;

2) ENSEMBLE³ na tę chwilę nie powołała inspektora ochrony danych jednakże w temacie ochrony danych można się kontaktować pod adresem email: iod@ensemble3.eu

3) dane osobowe są przetwarzane w celu/celach: I. przeprowadzenia procesu naboru pracowników, II. obsługi zatrudnienia pracowników ENSEMBLE³, III. obsługi czynności związanych z zakończeniem świadczenia pracy na rzecz ENSEMBLE³ IV. odpowiedzi na pytania osób zainteresowanych usługami i działaniami proponowanymi przez ENSEMBLE³, V. w przypadku skutecznego nawiązania współpracy-realizacji umowy dla osoby która: a. jest kontrahentem ENSEMBLE³ Sp. z o. o.- informacja dla osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą b. jest przedstawicielem danego podmiotu (np. osoba upoważniona do reprezentacji, pracownik), VI. uczestnictwa w projekcie realizowanym przez ENSEMBLE³, VII. dokonywania rozliczeń, VIII. realizacji obowiązków podatkowych, IX. realizacji obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych, X. zamówienia newslettera, XI. dołączenia do listy mailingowej, XII. podjęcia współpracy z administratorem na podstawie umowy cywilnoprawnej, XIII. odbywania stażu, XIV. wynikających innych działań, XV. dochodzenia przez ENSEMBLE³ roszczeń,

4) dane osobowe są przetwarzane na podstawie: - zgody - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)- dotyczy wskazanego w pkt 3 ppkt X, XI, XIV oraz w przypadku pozostałych w zakresie w jakim ENSEMBLE³ nie wymagało określonych danych od osoby, której dane dotyczą, a dane te zostały dobrowolnie z własnej inicjatywy podane przez określona osobę. W przypadku gdy dane takie zostaną uznane przez ENSEMBLE³ za nadmiarowe- zostaną usunięte. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w dowolnym momencie Strona 2 z 3 wycofana, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, - umowy – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą̨ lub do podjęcia działań́na żądanie osoby, której dane dotyczą̨ przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),- dotyczy wskazanego w pkt 3 ppkt IV, V, VI, VII, - przepisu prawa - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) dotyczy pkt 3 ppkt I, II, III,VIII,IX,XII. - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), dotyczy pkt 3 ppkt IV, X,XI, XIV,XV.

5) podanie danych osobowych: a. jest dobrowolne dla udzielenia zgody, b. jest wymogiem ustawowym dla celów podanych w pkt 3 ppkt I, II, III,VIII,IX,XII. , c. nie stanowi obowiązku ustawowego, jednakże stanowi warunek dokonania czynności dla celów podanych w pkt 3 ppkt IV, V, VI, VII,X, XI, XII, XIII, XIV,XV.

6) dane osobowe będą przetwarzane w okresie: a. wynikającym z przepisów prawa, b. wynikającym z realizacji określonych czynności, c. wynikającym z realizacji umowy, d. zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody- do czasu cofnięcia zgody, e. do czasu wygaśnięcia roszczeń pomiędzy stronami ;

7) odbiorcą/ami danych osobowych będą organy państwowe oraz samorządowe oraz inne podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora-szczegółowe informacje mogą zostać przekazane po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania;

8) przysługujące Pani/Panu prawa w stosunku do ENSEMBLE³ to: a. żądanie dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania, b. a także prawo do przenoszenia danych (IV, V, VI, VII, X, XI, XIV) c. oraz wniesienia sprzeciwu (IV, X,XI, XIV,XV) d. odwołania zgody (X, XI, XIV), e. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub i w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszeni; W sprawie realizacji praw można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym wskazanym w pkt 2 Strona 3 z 3

9) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego co do zasady, jednakże w zakresie podmiotów z usług których korzysta administrator dane osobowe mogą być przekazywane do Państwa trzeciego wobec którego Komisja Europejska podjęła decyzję o zakwalifikowania tego Państwa jako spełniającego odpowiednie normy ochrony danych osobowych;

10) dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

11) ENSEMBLE³ w odniesieniu do celu wskazanego w pkt 3 ppkt V b) informuje, iż będzie przetwarzać z dużą dozą prawdopodobieństwa dane takie jak dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane dotyczące zatrudnienia, pełnionych stanowisk/funkcji, wykształcenie i inne wymagane na mocy określonych postanowień.

12) Źródłem pochodzenia danych osobowych w związku z realizacją celu określonego w w pkt 3 ppkt V b) są podmioty, które odpowiednio zgłaszają dane tychże osób do ENSEMBLE³ (np. pracodawcy, kontrahenci itp.

 

 

01-919  Warszawa
ul. Wólczyńska 133

Kontakt

WYŚLIJ
WYŚLIJ
Adres e-mail dodany do bazy.
  • Proszę wypełnić wszystkie pola!

 

Newsletter

  1. pl
  2. en
  1. pl
  2. en